Regulamin

REGULAMIN

Obowiązuje od 2021-12-01

Przed dokonaniem zakupu warsztatów w Stramuślandzie Rodzice/ Prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z jego regulaminem. Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
STRAMUŚLAND prowadzony jest przez: STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o., ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane, NIP 7361737323

 

SŁOWNICZEK

STRAMUŚLAND – sala zabaw stworzone dla dzieci w wieku: 3,5-11, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę animatorów, pedagogów, realizujących  warsztaty, animacje, opiekę nad dziećmi na sali zabaw, a także współpracującą z  firmami zewnętrznymi prowadzącymi warsztaty.

POBYT– wykupione wejście na warsztaty i opiekę w sali zabaw w Stramuślandzie.

KADRA – osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia warsztatów, sprawowania opieki.

DZIECKO – uczestnik zgłoszony przez prawnego opiekuna do Stramuślandu, mogące skorzystać z oferowanych warsztatów, animacji i profesjonalnej opieki.

OPIEKUN- rodzice/ prawni opiekunowie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. STRAMUŚLAND zatrudnia wykwalifikowanych kadrę animatorów posiadających uprawnienia, opiekunów oraz osoby z wykształceniem pozwalającym na pracę z dziećmi w wieku: 3,5-11.
 2. Przed zgłoszeniem udziału DZIECKA w poszczególnych warsztatach organizowanych przez Stramuśland, OPIEKUN winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM i programami wybranych warsztatów, które są dostępne na stronie pl
 3. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na warsztaty przyjmowane są Ilość uczestników jest ograniczona.
 4. Wejście na warsztaty odbywa się o pełnych godzinach.
  1. Jedno wejście= 2 godzinny pobyt (1 h warsztatów, 1 h pobytu w Stramuślandzie)
 5. Rezerwacji miejsca na warsztatach można dokonać osobiście, telefonicznie, przez stronę internetową: stramusland.pl lub wysyłając e-mail: biuro@stramusland.pl
 6. Zgłoszenie DZIECKA jest jednoznaczne z wyrażeniem przez OPIEKUNA zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. DZIECI mogą brać udział w warsztatach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy DZIECKO jest pod opieką członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego
 8. Zaleca się aby w celu bezpiecznej zabawy, każde DZIECKO wyposażone było w skarpety antypoślizgowe lub wygodne buty na zmianę ( nie crocs’y) A)STRAMUŚLAND zapewni OPIEKUNOM możliwość wykupienia w recepcji, skarpet antypoślizgowych.
 9. Obowiązkiem OPIEKUNA jest punktualne odebranie DZIECKA po zakończeniu wykupionego POBYTU. W przypadku, kiedy DZIECKO nie zostanie odebrane o określonej godzinie, STRAMUŚLAND nalicza opłatę 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 10. STRAMUŚLAND nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione ubrania podczas POBYTU DZIECKA.
 11. Przed realizacją wykupionego POBYTU DZIECKA, OPIEKUN zobowiązany jest przekazać KADRZE STRAMUŚLANDU prawdziwe informacje dotyczące wszelkich dolegliwości zdrowotnych mogących mieć wpływ na POBYT. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa DZIECKA.
 12. OPIEKUN oświadcza, że DZIECKO nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do POBYTU w STRAMUŚLANDZIE. Oświadcza, że wszelkie informacje o stanie zdrowia DZIECKA np. informacja o ALERGIACH, mogące mieć jakikolwiek wpływ na jego bezpieczeństwo, oraz innych dzieci, wskazał w OŚWIADCZENIU .
 13. OPIEKUN oświadcza, że wie, iż ze względu na zdrowie DZIECI oraz KADRY STRAMUŚLANDU- chory uczestnik nie może przebywać w STRAMUŚLANDZIE.
 14. W razie konieczności podania DZIECKU leków stale zażywanych, OPKIEKUN zobowiązany jest dokonać tego samodzielnie. Kadra nie bierze odpowiedzialności za podawane leki przez OPIEKUNA.
 15. OPIEKUN jest świadomy, iż POBYT DZIECKA w STRAMUŚLANDZIE, może się wiązać z przeprowadzeniem przez KADRĘ czynności pielęgnacyjnych, pomocniczych i wyraża na to zgodę.
 16. W przypadku niskiej frekwencji, warsztaty mogą zostać odwołane lub przełożone na inny termin. W tej sytuacji OPIEKUNOWI przysługuje całkowity zwrot.
 17. Podczas POBYTU W STRAMUŚLANDZIE, mogą być wykonywane fotografie indywidualne, grupowe, które mogą być umieszczane na stronie internetowej STRAMUŚLANDU i/lub Facebooku. Jeżeli OPIEKUN nie wyraża zgody na fotografowanie oraz publikację wizerunku DZIECKA na stronie internetowej stramusland.pl i/lub Facebooku Stramuślandu winien poinformować o tym w momencie zgłoszenia
 18. Podczas POBYTU w STRAMUŚLANDZIE, KADRA jest uprawniona do wydawania DZIECIOM – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno DZIECKA i innych osób przebywających w STRAMUŚLANDZIE. KADRA może odmówić kontynuowania POBYTU w przypadku uporczywego niestosowania się przez DZIECKO do wydawanych zaleceń. OPIEKUN może zostać poproszony o wcześniejszy odbiór DZIECKA. W takim przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 19. W czasie POBYTU w STRAMUŚLANDZIE, możliwe są wyjścia poza placówkę, np. do TPN, muzeum itd., OPIEKUN wyraża na nie zgodę.
 20. W przypadku zniszczenia przez DZIECKO wyposażenia należącego do STRAMUŚLANDU, OPIEKUN może zostać obciążony kosztami.
 21. Zabrania się wynoszenia wszelkiego wyposażenia należącego do STRAMUŚLANDU. W takim przypadku będzie naliczona kara w wysokości adekwatnej do wyniesionego przedmiotu.
 22. W trakcie POBYTU w STRAMUŚLANDZIE, przewidziane są dla DZIECI słodkie poczęstunki, nagrody. OPIEKUN wyraża zgodę na proponowaną atrakcję.
 23. Wszelkiego rodzaju ALERGIE, CHOROBY DZIECKA, OPIEKUN dla bezpieczeństwa DZIECKA, powinien niezwłocznie przekazać KADRZE STRAMUŚLANDU.
 24. W przypadku zapisu DZIECKA na zajęcia warsztatowe Sensoplastyka, OPIEKUN wyraża zgodę na udział poprzez wypełnienie Załącznika 1 i przekazanie go KADRZE.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zarezerwowane warsztaty należy opłacić najpóźniej na 2 godziny przed ich rozpoczęciem. Po upływie tego czasu nieopłacone warsztaty automatycznie zostaną anulowana z systemu. W przypadku rezerwacji mailowych opłata pobierana jest z góry (100% wartości szkolenia).
 2. W sytuacji gdy DZIECKO spóźni się na opłacone warsztaty, nie ma możliwości przedłużenia ich.
 3. W razie wypadku/choroby podstawą do zwrotu za opłacone wcześniej warsztaty jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. 
 4. W przypadku rezygnacji z warsztatów po ich rozpoczęciu, opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Środki lokalowe i techniczne:
  1. STRAMUŚLAND posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia zajęć.
  2. STRAMUŚLAND wyposażony został w system monitoringu.
  3. Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas zajęć mają odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje.
  4. Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażona w materiały niezbędne do udzielenia pomocy w razie wypadku.
  5. Zgłaszający wyraża zgodę na udzielenie pomocy medycznej przez KADRĘ i zatrudnionego Ratownika Medycznego
 6. Wejście na 1h w cenie 50zł oraz 2h w cenie 80zł, możliwe jest WYŁĄCZNIE poza wyznaczonymi godzinami warsztatów. Każde wejście: godzinne/ dwugodzinne w czasie trwania warsztatów wynosi tyle ile wyznaczona została cena za warsztat (90zł/ 100zł/ 110zł).
 7. Personel Stramuślandu ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na godzinne wejście w czasie trwania warsztatów, gdy rodzic/ opiekun nie chce uiścić odpowiedniej kwoty.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej stramusland.pl, osobiście w biurze Stramuślandu, telefonicznie lub wysyłając e-mail biuro@stramusland.pl, OPIEKUN wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Stramuślandu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji warsztatów, animacji, opieki. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia kontakt z OPIEKUNEM w razie potrzeby oraz może mieć wpływ na realizację pobytu w Stramuśland. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Stramuśland STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem ,  Balzera 19A, NIP 736-173-73-23
 4. Stramuśland zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że poinformowałam/ -em Personel STRAMA o alergiach i chorobach dziecka. Informuję, iż moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………………….

*nie ma stwierdzonej/ ma stwierdzoną alergię;      *nie ma stwierdzonej choroby/ ma stwierdzoną chorobę

(proszę podać jaką) ……………………………………………………………………………..

 

*odpowiednie zakreślić

 

………………………………..……….…………………

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem i wyrażam zgodę na pobyt dziecka ( imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………

w STRAMUŚLANDZIE.

 

 

……………………..…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik 1

Zgoda na udział w zajęciach

Sensoplastyka ®

Informacje o alergiach dziecka

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

…………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO  OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

………………………………………………………………………

WYKAZ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA KTÓRE DZIECKO MA ALERGIĘ

………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w zajęciach prowadzonych metodą Sensoplastyka®. Ze swojej strony zapewnię Dziecku strój na zmianę (nie fartuch/ nie odzież ochronną). Jestem świadoma/-y, że z dużym prawdopodobieństwem, na zajęciach Dziecko się ubrudzi.

……………………..…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)